Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

28. zasadnutie (16.12.2008)

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, schválenie programu a voľba návrhovej komisie.
Predkladá: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Predkladá: Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór PSK
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2009.
Predkladá: Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór PSK
4. Návrh VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií Ú PSK
5.a Návrh rozpočtu PSK na roky 2009 – 2011.
Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií Ú PSK
5.b Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2009 – 2011.
Predkladá: Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór PSK
6. Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2008.
Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií Ú PSK
7. Návrh VZN PSK č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu.
Predkladá: MUDr. Július Zbyňovský, MPH vedúci odbru zdravotníctva
8. Dodatok č. 2 k Zásadám rozpočtového procesu PSK.
Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií Ú PSK
9. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií Ú PSK
10. Zámena nehnuteľného majetku PSK s Mestom Prešov.
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
11.a Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. HN, SB, PP, DJZ, TLesná, BJ, PO, SL, KK, diaľnicaD1, Jánovce, Bijacovce, Richvald
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
11.b Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. Byty Kežmarok
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
11.c Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. Zmena uzn 231/2007
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
11.d Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. Zmena uzn 350/2008
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
11.e Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. Zmena uzn 405/2008
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
11.f Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. Zmena uzn 406/2008
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
11.g Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. Zniženie predajnej ceny
Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Ú PSK
12. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2009 pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Predkladá: Ing. Maroš Šatný, vedúci odboru sociálneho Ú PSK
13. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
Predkladá: Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva Ú PSK
14. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR.
Predkladá: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
15.a Rôzne. Voľba a odvolanie člena dozornej rady Vranovskej nemocnice, n.o.
Predkladá: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
15.b Rôzne. Návrh na zmenu uznesenia - KORGYM Hertník
Predkladá: Ing. Maroš Šatný, vedúci odboru sociálneho Ú PSK
15.c Rôzne. Správa manroland AG (Nemecko) - Ing. Vladimír Grünvaldský, člen Rotary klubu Poprad
Predkladá: posl. Ing. Štefan Kubík
15.d Rôzne. Návrh odmien poslancom Zastupiteľstva PSK
Predkladá: Podpredseda PSK Ing. Milan Baran
15.e Rôzne. Odmena podpredsedovi PSK
Predkladá: posl. Ing. Pavol Tarcala
15.f Rôzne. Vysporiadanie pozemkov Gymnázium Bardejov
Predkladá: posl. JUDr. Ján Pataky
16. Interpelácie poslancov.
17. Záver.
Zápisnica a prijaté uznesenia zasadnutia zastupiteľstva.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 27.03.2009 / Aktualizované: 27.03.2009 HoreTlačiť