Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vyhlásenie o prístupnosti

Prešovský samosprávny kraj má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo: https://www.po-kraj.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie (na základe ZMH prístupnosti) nie je prístupný z týchto dôvodov (uvedené informácie budú aktualizované k termínu 15.11.2021):

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • 1.1.1 Netextový obsah - v ojedinelých prípadoch - Plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)  - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.3.2 Zmysluplné poradie - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.4.3 Kontrast (minimálny)  - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu  - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.4.11 Kontrast netextových prvkov - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.4.12 Rozloženie textu - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 2.1.1 Klávesnica  - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie  - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 2.4.1 Preskočenie blokov -  plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte) - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 2.4.5 Viacero spôsobov - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 2.4.7 Viditeľné zameranie - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 3.1.1 Jazyk stránky - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 3.2.4 Konzistentná identifikácia - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 3.3.1 Identifikácia chýb - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 3.3.2 Menovky alebo pokyny - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 • 4.1.3 Stavové správy - plánované odstránenie do 31.12.2021 
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • PDF súbory – Väčšina PDF dokumentov zverejnených do septembra 2021 nie sú štruktúrované a tagované, prípadne porušujú ďalšie pravidlá prístupnosti. Priebežne pracujeme na zosúladení PDF dokumentov s pravidlami WCAG 2.1., odstránenie do 30.6.2022.  
 • Od augusta 2021 sú zverejňované zmluvy (vo formátoch PDF)  v súlade s pravidlami prístupnosti.
 • V ojedinelých prípadoch môže byť na webovom sídle zverejnená informácia v PDF súbore ako sken, obrázok. V takomto prípade, nás prosím kontaktuje, aby sme uvedený nedostatok bezodkladne opravili.

Uvedené termíny odstránenia nedostatkov sa týkajú pôvodného webového sídla PSK na adrese po-kraj.sk, ktoré po spustení nového websídla nadobudne status archívneho webového sídla. Spustenie nového websídla PSK (vytvoreného v zmysle platnej legislatívy a štandardov ITVS) plánujeme v termíne 30.06.2022. Nový web bude vytvorený v súlade so zásadami prístupnosti, aby zverejňované informácie nespôsobovali prekážky pre znevýhodnených používateľov. 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 16. 3.2021 (do uvedeného termínu bolo vyhlásenie v zmysle predošlej platnej legislatívy).

Posledná aktualizácia 15.11.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci zjednodušeného modelu overenia prístupnosti webového sídla v septembri 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@vucpo.sk.

Správcom webového sídla je Prešovský samosprávny kraj a jeho prevádzkovateľom je Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou Interway, s.r.o..

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Mgr. Nicole Removčíková, Odbor informačno-komunikačných technológií PSK, tel. kontakt 051/70 81 138, nicole.removcikova@vucpo.sk.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Doplňujúce informácie

V zmysle zabezpečenia digitálnej prístupnosti webového sídla po-kraj.sk má Prešovský samosprávny kraj záväzok odstrániť vyššie uvedené  nedostatky  v čo najväčšej možnej miere.

Úplný súlad websídla so smernicou EU a štandardami prístupnosti bude PSK realizovať v podobe nového responzívneho webového sídla, ktoré plánuje spustiť 30.6.2022.

Textová verzia

Webové sídlo má grafickú (pôvodnú verziu) a textovú verziu stránky. Textová verzia (určená predovšetkým osobám s handicapom) ponúka alternatívu pre verziu s dodržiavaním pravidiel prístupnosti niektorých pravidiel, ktoré nie je možné korektne použiť v grafickej verzii.

Kaskádové (CSS) štýly

Obsah websídla je prístupný aj po vypnutí zobrazovania kaskádových štýlov (CSS) a obrázkov.  Obsah je možné jednoducho a korektne zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov (lupa).

Javascripty

Na webovom sídle sú použité javascripty. Stránka je funkčná aj pri vypnutých javascriptoch s istými obmedzeniami. Pre správnu funkčnosť je potrebné povoliť/zapnúť javascripty. Pri vypnutých javascriptoch je užívateľ upozornený na ich zapnutie v hornej časti stránky. 

Obmedzenie - bez vypnutých javascriptov je nefunkčný kalendár. 

Verejný kľúč

PSK neposkytuje na svojom portáli chránený prenos elektronických poštových správ a z uvedeného dôvodu nezverejňuje verejný kľúč pre chránený prenos poštových správ.

Publikované: 06.03.2009 / Aktualizované: 15.11.2021 HoreTlačiť