Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vyhlásenie o prístupnosti

Prešovský samosprávny kraj má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo: https://www.po-kraj.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie (na základe ZMH prístupnosti vykonané MIRRI SR) nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • 1.1.1 Netextový obsah - v ojedinelých prípadoch - Plánované odstránenie na novom webovom sídle PSK 
  • Niektoré fotografie, obrázok majú prázdny ALT aj v prípadoch, keď nejde o dekoračnú grafiku,
  • (aj 1.4.5) Výnimočne môže byť na webovom sídle zverejnená informácia v PDF súbore ako skenovaný obrázok, najmä ak sa jedná o staršie dokumenty.
 • 1.2.2 Titulky (nahraté vopred) - plánované odstránenie na novom webovom sídle PSK 
  • Niektoré staršie zvukové záznamy nemajú poskytnutú textovú alternatívu.
 • 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy - plánované odstránenie na novom webe
  • Niektoré zoznamy nie sú napísané sémanticky správne. 
  • Ojedinele sa môže vyskytnúť nesprávne označenie prázdnych nadpisov (nadpisom h1 - h6 je označený prázdny riadok).
 • 1.3.2 Zmysluplné poradie - plánované odstránenie  na novom webe 
  • Ojedinele sa môže vyskytnúť nesprávne zvýraznenie textu prostredníctvom pridania medzier medzi jednotlivé písmená.
 • 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu - plánované odstránenie na novom webe
  • Niektoré formuláre slúžiace na zadanie email adresy nemá zadefinovaný autocomplete a nemá zadefinovaný type ako email.
 • 1.4.3 Kontrast (minimálny)  - plánované odstránenie na novom webe  na novom webe 
  • Po zameraní akéhokoľvek prvku v podmenu nastáva porušenie farebného kontrastu, kontrastný pomer je 2:1. Zmerané nástrojom Colour Contrast Analyser (CCA) vo verzii 3.1.1.
  • Ojedinele sa v propagačných v dokumentoch môže vyskytnúť nedostatočný kontrast popredia a pozadia.
 • 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu  - plánované odstránenie na novom webe 
  • Pri nastavení šírky na 320 PX je potrebné vertikálne aj horizontálne posúvanie stránky.
 • 1.4.11 Kontrast netextových prvkov - plánované odstránenie  na novom webe 
  • Fotogaléria - Hover uvedeného grafického prvku v tvare "X" porušuje farebný kontrast, kontrastný pomer je 2,6:1. Zmerané nástrojom Colour Contrast Analyser (CCA) vo verzii 3.1.1.
 • 1.4.12 Rozloženie textu - plánované odstránenie na novom webe
  • pri zobrazení riadkovania na 1,5 násobku veľkosti písma, rozostupu medzi odsekmi na dvojnásobok veľkosti písma, rozostupu písmen na 0,12 násobku veľkosti písma a rozostupov slov na 0,16 násobku veľkosti písma 
   • pri elektronických službách sa navzájom prekrývajú jednotlivé uverejnené informácie. Text je ťažko čitateľný.
   • Pri fotogalérii dochádza k pretečeniu textu.
 • 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom -  plánované odstránenie na novom webe 
  • Pri elektronických službách, v elektronických formulároch používateľ nemá k dispozícii mechanizmus na odmietnutie dodatočného obsahu bez presunu kurzora. Ak sa používateľ kurzorom pohybuje nadol k spodnému okraju dodatočného obsahu, tak daný popis zmizne.
 • 2.1.1 Klávesnica  - plánované odstránenie na novom webe 
  • Nie je možné ovládať pomocou klávesnice pri eslužbách (prvky "životné situácie", "hodnotenie", a "kontakty", Na čo slúžia elektronické služby?" a "Môžem používať elektronické služby hneď?").
  • Ikona kalendára sa nedá ovládať z klávesnice a rovnako tak aj samotný kalendár.
 • 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie  - plánované odstránenie na novom webe
  • Carousel pri banneroch sa nedá pozastaviť, bannery sa automaticky pohybujú.
 • 2.4.1 Preskočenie blokov -  plánované odstránenie na novom webe
  • Grafická verzia neobsahuje skiplinky (preskočenie blokov obsahu). Skiplinky sú len v textovej verzii.
  • Časť venovaná EA Smart Agentúre nemá prepnutie do textovej verzie a tak používateľ nemá možnosť preskočiť bloky obsahu.
 • 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte) - výrazný nesúlad
  • Odkazy "Viac" nemajú dostatočne konkrétny názov, ktorý by určoval ich význam (najmä v v eslužbách) - plánované odstránenie na novom webe
  • Odkazy "podrobnejšie informácie" pri zmluvách majú identický názov odkazu. - plánované odstránenie na novom webe 
  • Niektoré ostatné odkazy nemajú dostatočne konkrétny názov, ktorý by určoval ich význam - odkazy sa priebežne opravujú tak, aby mali zmysluplný význam.
 • 2.4.7 Viditeľné zameranie - plánované odstránenie na novom webe 
  • Webové sídlo nemá implementovaný focus
 • 3.1.1 Jazyk stránky - plánované odstránenie na novom webe
  • nesprávne zadefinovaný jazyk stránky v kóde pri niektorých stránkach v sk alebo inej jazykovej mutácii
 • 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí - plánované odstránenie na novom webe
  • v slovenskej verzii pri použití cudzojazyčného obsahu nie sú niektoré časti obsahu správne označené v kóde 
 • 3.2.3 Konzistentná navigácia - plánované odstránenie  na novom webe
  • stránka EA smart PSK nesprávne sa zobrazujúca hlavička, ktorá nekorešponduje s obsahom websídla (chýba prepnutie do textovej verzie stránky, zmena jazykovej mutácie, mapa stránok, prihlásenie a ďalšie prvky)
 • 3.2.4 Konzistentná identifikácia - plánované odstránenie na novom webe 
  • kalendár objednávky a faktúry - ikona kalendára na zobrazenie kalendára sa zobrazuje vo veľkej vzdialenosti od formulára (zlá viditeľnosť pre používateľa).
 • 3.3.1 Identifikácia chýb - plánované odstránenie na novom webe
  • Nesprávna identifikácia chýb pri formulároch a nedostatočne popísaná chyba.
 • 3.3.2 Menovky alebo pokyny - plánované odstránenie na novom webovom sídle
  • pri formulároch v eslužbách - problém zobrazenia menovky "I" (ako informácia) pri zadávaní informácie používateľom. Menovka nie je ovládateľné klávesnicou, 
 • 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota - plánované odstránenie na novom webe 
  • Pri niektorých prvkoch formulára je nesprávne zadefinovaný  label alebo sa tento prvok nenachádza.
 • 4.1.3 Stavové správy - plánované odstránenie na novom webe
  • Pri prihlasovacom formulári chýbajú popísané stavové správy.
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • PDF súbory – Väčšina PDF dokumentov zverejnených do septembra 2021 nie sú štruktúrované a tagované, prípadne porušujú ďalšie pravidlá prístupnosti. Priebežne pracujeme na zosúladení PDF dokumentov s pravidlami WCAG 2.1..
 • Od augusta 2021 sú zverejňované zmluvy (vo formátoch PDF)  v súlade s pravidlami prístupnosti.
 • Od októbra 2021 sú zverejnené materiály do Zastupiteľstva PSK v súlade s pravidlami prístupnosti. 
 • V ojedinelých prípadoch môže byť na webovom sídle zverejnená informácia v PDF súbore ako skenovaný obrázok. V takomto prípade, nás prosím kontaktuje, aby sme uvedený nedostatok bezodkladne opravili (nicole.removcikova@psk.sk.). 

Uvedené termíny odstránenia nedostatkov sa týkajú pôvodného webového sídla PSK na adrese po-kraj.sk, ktoré po spustení nového websídla nadobudne status archívneho webového sídla. Spustenie nového websídla PSK (vytvoreného v zmysle platnej legislatívy a štandardov ITVS) plánujeme v termíne 1.11.2023. 

Nový web bol spustený v testovacej prevádzke 2.10.2023 

Kliknite na nové webové sídlo PSK na doméne psk.sk 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 16. 3. 2021 (do uvedeného termínu bolo vyhlásenie v zmysle predošlej platnej legislatívy).

Posledná aktualizácia 5.12.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané kombinovaným hodnotením -  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci zjednodušeného modelu overenia prístupnosti webového sídla v septembri 2020 a priebežným samotestovaním.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@vucpo.sk.

Správcom webového sídla je Prešovský samosprávny kraj a jeho prevádzkovateľom je Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou Interway, s.r.o..

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Mgr. Nicole Removčíková, Odbor informačno-komunikačných technológií PSK, tel. kontakt 051/70 81 138, nicole.removcikova@psk.sk.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Doplňujúce informácie

V zmysle zabezpečenia digitálnej prístupnosti webového sídla po-kraj.sk má Prešovský samosprávny kraj záväzok odstrániť vyššie uvedené  nedostatky  v čo najväčšej možnej miere.

Súlad websídla so smernicou EU a štandardami prístupnosti bude PSK realizovať v podobe nového responzívneho webového sídla, ktoré plánuje spustiť 2.10.2023.

Textová verzia

Webové sídlo má grafickú (pôvodnú verziu) a textovú verziu stránky. Textová verzia (určená predovšetkým osobám s handicapom) ponúka alternatívu pre verziu s dodržiavaním pravidiel prístupnosti niektorých pravidiel, ktoré nie je možné korektne použiť v grafickej verzii.

Kaskádové (CSS) štýly

Obsah websídla je prístupný aj po vypnutí zobrazovania kaskádových štýlov (CSS) a obrázkov.  Obsah je možné jednoducho a korektne zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov (lupa).

Javascripty

Na webovom sídle sú použité javascripty. Stránka je funkčná aj pri vypnutých javascriptoch s istými obmedzeniami. Pre správnu funkčnosť je potrebné povoliť/zapnúť javascripty. Pri vypnutých javascriptoch je užívateľ upozornený na ich zapnutie v hornej časti stránky. 

Obmedzenie - bez vypnutých javascriptov je nefunkčný kalendár. 

Verejný kľúč

PSK neposkytuje na svojom portáli chránený prenos elektronických poštových správ a z uvedeného dôvodu nezverejňuje verejný kľúč pre chránený prenos poštových správ.

 

Publikované: 06.03.2009 / Aktualizované: 05.12.2023 HoreTlačiť