Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Opíšme prítomnosť – ovplyvníme budúcnosť

Prečo sa máme zapojiť do sčítania obyvateľov, domov a bytov?

 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, o domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy, či o úrovni bývania. Pri sčítaní platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť.

 • Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Toto sčítanie bude zároveň súčasťou celosvetového programu, ktorý koordinuje Organizácia spojených národov.
 • Zapojiť sa do sčítania znamená prispieť k vytvoreniu porovnateľných údajov o obyvateľoch Európskej únie, ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre, o úrovni ich bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Tieto údaje sú potrebné na koordináciu činnosti jednotlivých štátov únie pri tvorbe sociálnych a ekonomických politík, na prijímanie opatrení na riešenie spoločných otázok a problémov.
 • Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

Rozhodujúci okamih – 21. máj

Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa budú zapisovať do sčítacích formulárov.

Všetky udalosti, akými sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulárov.

Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2001, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní.

Čas sčítania

Čas sčítania je doba, počas ktorej sa bude sčítanie vykonávať.

Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania od 13. mája do 6. júna 2011. Písomné formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011.

Čas sčítania je obdobie, počas ktorého sčítací komisári budú navštevovať všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia zber údajov. Pred rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú vo všetkých domácnostiach vo svojom sčítacom obvode sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári zozbierajú vyplnené tlačivá. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Sčítacie tlačivá

Sčítacie tlačivo je štatistický formulár v papierovej podobe alebo v elektronickej forme. Písomné formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája do 6. júna 2011. Sčítacie tlačivá v papierovej forme sú vyhotovené v slovenskom jazyku, ale aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom.

Každá domácnosť bude požiadaná o vyplnenie tlačív – A. Údaje o obyvateľovi (podľa počtu členov domácnosti) a B. Údaje o byte. V rodinných domoch obyvatelia vyplnia aj formulár C. Údaje o dome. V bytových domoch vyplnia formuláre C. Údaje o dome vlastníci domov, prípadne správcovia domov alebo organizácie spravujúce prevažnú časť domov. Občania sú povinní poskytnúť všetky údaje pravdivo.

Údaje sa budú zisťovať osvedčenou metódou samosčítania, keď obyvatelia sami vypĺňajú sčítacie tlačivá, čo zabezpečí objektivitu zistených údajov, urýchli činnosti s ich zisťovaním a uľahčí prácu sčítacích komisárov.
Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu môžu obyvatelia odovzdať pri dverách bytu.

Sčítacími tlačivami sú formuláre:

A. Údaje o obyvateľovi (belasá farba)

B. Údaje o byte (žltá farba)

C. Údaje o dome (zelená farba)

Sčítací komisár

Počas sčítania bude Prešovský kraj rozdelený na 2 820 sčítacích obvodov, z toho je 1 239 v okresných mestách. Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorí sa budú preukazovať osobitným preukazom. Obyvatelia si ich pravdivosť môžu porovnať aj s občianskym preukazom komisára. Sčítacích komisárov vymenovali starostovia obcí a sú odborne vyškolení.
Sčítací komisár začne navštevovať domácnosti vo svojom sčítacom obvode od 13. mája. Odovzdá im sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné sčítanie v písomnej i elektronickej forme a poučí obyvateľov o spôsobe vyplnenia tlačív. Po rozhodujúcom okamihu sčítania komisár opäť navštívi všetky domácnosti, skontroluje vypísané tlačivá, prípadne ich pomôže vyplniť. Do 6. júna vyzbiera všetky vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

Sčítanie online

Elektronicky sa môžete sčítať od 21. do 29. mája 2011. Elektronické sčítanie je historickou novinkou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v Slovenskej republike. Elektronické formuláre sú k dispozícii v slovenskom, maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.

Na právoplatné sčítanie potrebujete identifikátor. Identifikátor vám spolu s overovacím heslom prinesie v zalepenej obálke na meno do miesta trvalého pobytu sčítací komisár. Identifikátor je jedinečné, bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo. Zabezpečuje ochranu poskytnutých údajov a umožní vám prihlásiť sado elektronických formulárov. Sčítací komisár vám identifikátory doručí bez toho, aby ste museli o ne vopred požiadať. Pri prevzatí identifikátorov oznámite sčítaciemu komisárovi, či sa chcete sčítať elektronicky. Ak sa právoplatne sčítate elektronicky (dostanete o tom potvrdenie), sčítací komisár vás už nenavštívi, pretože z monitorovacieho systému po skončení elektronického sčítania dostane zoznam identifikátorov sčítaných elektronicky.

Každý z troch formulárov (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) bude mať vlastný identifikátor. Na orientáciu použijete prvú číslicu identifikátora.

 • Identifikátor s prvou číslicou 1 umožní vstup do elektronického formulára A. Údaje o obyvateľovi. Vyplní ho každý člen domácnosti.
 • Identifikátor s prvou číslicou 3 umožní vstup do elektronického formulára B. Údaje o byte.Jeden formulárza celý byt vyplní vlastník bytu, správca bytu, nájomca alebo podnájomník.
 • Identifikátor s prvou číslicou 2 umožní vstup do elektronického formulára C. Údaje o dome. Jeden formulár za celý dom vyplní vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca. 

Nové témy sčítania 2011

Obsahom sčítacích tlačív v roku 2011 je spolu 52 otázok. Odpovede na všetky otázky sú povinné. Všetky údaje získané pri sčítaní sú chránené proti zneužitiu zákonom o ochrane osobných údajov.

V porovnaní so sčítaním v roku 2001 sa v tomto roku objaví šesť nových tém. Nové zisťované údaje o obyvateľovi: miesto obvyklého bydliska, najčastejšie používaný jazyk, počítačová znalosť. Nové zisťované údaje o byte – klimatizácia. Nové zisťované údaje o dome – obdobie rekonštrukcie a tepelná izolácia domu.

História sčítania

Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Názov štatistika vznikol z latinského slova “status“ – štát. Z historických správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavili prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. V rokoch 1778 – 1785. Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad medzinárodných štatistických kongresov sa na území dnešného Slovenska uskutočnilo v roku 1869. Prvé československé sčítanie ľudu a bytov bolo v roku 1921. Historické správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.05.2011 / Aktualizované: 05.05.2011 HoreTlačiť