Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

29. zasadnutie (16.10.2017)

29. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 16. október 2017

Dátum a miesto konania

16. október 2017 (pondelok) o 10.30 malá zasadačka Okresného úradu, Námestie mieru 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2018.
 4. Návrh na udelenie Cien PSK.
 5. Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“.
 6. Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou“.
 7. Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“.
 8. Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku“.
 9. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove).
 10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
 11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
 12. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
 13. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.
 14. Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2.
 15. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
 16. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019.
 17. Informatívna správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ SR.
 18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“.
 19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie
  energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“.
 20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“.
 21. Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti a spolufinancovania projektu.
 22. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2017 – 2018.
 23. Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“.
 24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 25. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017. 
 27. Rôzne.
 28. Interpelácie poslancov.
 29. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 29. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznamy z predchádzajúcich zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Publikované: 10.10.2017 / Aktualizované: 26.10.2017 HoreTlačiť