Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

28. zasadnutie (22. 8. 2017)

28. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 22. august 2017

Dátum a miesto konania

22. august 2017 (utorok) o 10.00 malá zasadačka Okresného úradu, Námestie mieru 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2017.
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2017.
 5. Združená investícia medzi PSK a mestom Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“.
 6. Združená investícia medzi PSK a mestom Spišská Belá s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“.
 7. Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou“.
 8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
 9. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
 10. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2017.
 11. Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest PSK.
 12. Schválenie termínu 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.
 13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2016 a I. polrok 2017.
 14. Rozšírený Dohovor primátorov a starostov.
 15. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017.
 16. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2016.
 17. Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
 18. Návrh VZN PSK č. .../2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné.
 19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov - zníženie energetickej náročnosti“.
 20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“.
 21. Zriadenie príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“.
 22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 24. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – zákonné predkupné právo.
 25. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 26. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 27. Rôzne.
 28. Interpelácie poslancov.
 29. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 28. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Videozáznam 28. zasadnutia ZPSK (22. 08. 2017 o 10.00) - Poslanci schválili združené investície a piatu úpravu rozpočtu

dekoračný obrázok
Videozáznamy z predchádzajúcich zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Publikované: 11.08.2017 / Aktualizované: 26.10.2017 HoreTlačiť