Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

26. zasadnutie (19. 6. 2017)

26. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 19. jún 2017

Dátum a miesto konania

19. jún 2017 (pondelok) o 10.30 malá zasadačka Okresného úradu, Námestie mieru 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK - ZIP (37,9 kB)
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2017 - ZIP (141,36 kB)
 4. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017 - ZIP (122,85 kB)
 5. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK - Výzva PSK pre rok 2017 - ZIP (1,35 MB)
 6. Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017 - ZIP (53,08 kB)
 7. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017 - ZIP (372 kB)
 8. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2016 - ZIP (93 kB)
 9. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP - ZIP (40,64 kB)
 10. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR - ZIP (55,3 kB)
 11. Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 – vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer - ZIP (60 kB)
 12. Informácia o personálnych zmenách v spoločnosti Svet zdravia, a. s. - ZIP (536 kB)
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa - ZIP (50,12 kB)
 14. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - ZIP (96 kB)
 15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa - ZIP (208 kB)
 16. Nájom nehnuteľného a hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa - ZIP (65 kB)
 17. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK - ZIP (464 kB)
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 26. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázokVideozáznam 26. zasadnutia ZPSK (19. 06. 2017 o 10.30) - Poslanci schválili rozpis dotácií v zmysle VZN PSK

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 09.06.2017 / Aktualizované: 26.10.2017 HoreTlačiť