Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

24. zasadnutie (11. 04. 2017)

11. apríla 2017 - 24. zasadnutie ZPSK

Dátum a miesto konania

11. apríla 2017 (utorok) o 10.00 malá zasadačka Okresného úradu, Námestie mieru 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
 4. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016.
 5. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 6. Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022.
 7. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
 8. Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK.
 9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2016 .
 10. Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Krajského múzea v Prešove - schválenie a financovanie projektu.
 11. Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú križovatku“ - mesto Poprad a PSK.
 12. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektovej žiadosti.
 13. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer.
 14. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedeného projektu po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP.
 15. Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava.
 16. Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni.
 17. Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.
 18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom.
 19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 21. Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 – prípad hodný osobitného zreteľa.
 23. Rôzne.
 24. Interpelácie poslancov.
 25. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 24. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

dekoračný obrázokVideozáznam 24. zasadnutia ZPSK (11. 04. 2017 o 10.00) - Krajskí poslanci schválili druhú úpravu rozpočtu PSK

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 31.03.2017 / Aktualizované: 25.08.2017 HoreTlačiť