Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

23. zasadnutie (21. 02. 2017)

21. február 2017 - 23. zasadnutie ZPSK

Dátum a miesto konania

21. február 2017 o 10.00 - malá zasadačka Okresného úradu, Námestie mieru 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2016.
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2016.
 5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
 6. Návrh VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
 7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií  z vlastných príjmov PSK.
 8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 9. Návrh VZN PSK č. ../2017,ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.
 10. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov.
 11. Návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich financovanie z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie energetickej náročnosti.
 12. Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok 2017.
 13. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí.
 14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
 15. Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-neretvianskoužupou.
 16. Návrh na vymenovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove.
 17. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
 18. Zmluva o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA.
 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK.
 22. Rôzne.
 23. Interpelácie poslancov.
 24. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 23. zasadnutia budú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

dekoračný obrázok

Videozáznam 23. zasadnutia ZPSK (21. 02. 2017 o 10.00) - Krajskí poslanci schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

Publikované: 10.02.2017 / Aktualizované: 25.08.2017 HoreTlačiť