Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

22. zasadnutie (12. 12. 2016)

12. december 2016 (pondelok) - 22. zasadnutie ZPSK

Dátum a miesto konania

12. december 2016 (pondelok) o 10.30 - malá zasadačka Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017
 4. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016
 5. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, 26/2011, 29/2012, 36/2013 a č. 52/2015
 6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016
 7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
 8. Návrh na zriadenie výboru pre audit
 9. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019
 10. Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia Krajského múzea v Prešove
 11. Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán udržateľnej mobility PSK“ v rámci IROP 2014 - 2020, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2.
 12. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry - Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko
 13. A/ Vlajkový projekt PSK “Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie a financovanie projektu
  B/ Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“ programu Interreg Europe – schválenie a financovanie projektu
 14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2)
 15. Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009 - 2014 Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít projektu
 16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ - stavebné práce
 17. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
 18. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Egídius v Bardejove
 19. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017
 20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
 22. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov
 25. Záver

Materiály k bodom programu

Upozornenie!

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 22. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

dekoračný obrázokVideozáznam 22. zasadnutia ZPSK (12. 12. 2016 o 10.30) - Krajskí poslanci schválili vyrovnaný rozpočet vo výške 202,5 milióna eurVideozáznam 21. zasadnutia ZPSK (18. 10. 2016 o 10.00) - Krajskí poslanci upravili rozpočet, presunuli peniaze na aktuálne potreby

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

 

 

Publikované: 24.11.2016 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť