Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

20. zasadnutie (23. 08. 2016)

23. august 2016 - 20. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Dátum a miesto konania

23. august 2016 o 10.00 - malá zasadačka Obvodného úradu, Námestie legionárov 3, Prešov

Predbežný program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2016.
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016.
 5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016.
 6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 7. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016.
 8. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb,
  Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej,
  Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1
  s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná
  odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1, Školský internát,
  Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1.
 9. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2016/2017.
 10. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.
 11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK.
 12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014.
 17. Rôzne.
 18. Interpelácie poslancov.
 19. Záver

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 19. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.  

dekoračný obrázokVideozáznam 20. zasadnutia ZPSK (23. 8. 2016 o 10.00) - Krajskí poslanci schválili úpravu rozpočtu PSK

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 17.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť