Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

19. zasadnutie (20. 06. 2016)

20. jún 2016 - 19. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Dátum a miesto konania

20. jún 2016 (pondelok) o 10.30 - malá zasadačka Obvodného úradu, Námestie legionárov 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016.
 4. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
 5. Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu).
 6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 7. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.
 8. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Hvezdárne a planetária v Prešove.
 9. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
 10. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe s názvom „EU CYCLE“.
 11. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015.
 12. Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania výdavkov spojených s činnosťou SO pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
 16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebný dozor a stavebné práce.
 17. Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016.
 18. Rôzne.
 19. Interpelácie poslancov.
 20. Záver.

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 19. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo  možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

dekoračný obrázokVideozáznam 19. zasadnutia ZPSK - PSK dofinancuje projekty a dá viac peňazí na potrebné opravy

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 17.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť