Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

17. zasadnutie (25. 04. 2016)

25. apríl 2016 - 17. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Dátum a miesto konania

25. apríl 2016 o 10.30 - malá zasadačka Obvodného úradu, Námestie legionárov 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK ÚHK PSK
 3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2015
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015 
 4. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016
 5. Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie
 6. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015
 7. A/  Informatívna správa o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK
  B/  Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci kompetencií PSK
 8. Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete
  informačno-poradenských centier 1“
 9. Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01
 10. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
 11. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015
 12. Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov
 13. Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa
 15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
 17. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 17. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.  

dekoračný obrázokVideozáznam 17. zasadnutia ZPSK (25. 4. 2016 o 10.30) - Krajskí poslanci úpravou rozpočtu uvoľnili financie na nové investície

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 17.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť