Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

16. zasadnutie (23. 02. 2016)

Program zasadnutia - 23. 02. 2016

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2015.
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2015.
 5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov.
 8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
 9. Návrh na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici.
 10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020.
 11. Informatívna správa o zániku Združenia Biele kamene.
 12. Návrh na združenú investíciu „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ - mesto Vysoké Tatry a PSK.
 13. Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery.
 14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery.
 15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa.
 16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
 17. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
 18. Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku.
 19. Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove.
 20. Rôzne.
 21. Interpelácie poslancov.
 22. Záver.

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 13. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos a videozáznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.  

dekoračný obrázokVideozáznam 16. zasadnutia ZPSK (23. 2. 2016 o 10.00) - Prešovskí krajskí poslanci zmenili rozpočet a rozhodli o investíciách na rok 2016

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 17.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť