Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

9. zasadnutie (10. 2. 2015)

Program zasadnutia - 10. 2. 2015

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2014.
 4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2014.
 5. Informatívna správa o podpise zmlúv medzi Prešovským samosprávnym krajom a Európskou investičnou bankou:
  1. Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní.
  2. Zmluva o asistencii pre prípravu investície (ELENA).
 6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
 8. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12. 2. 2013.
 9. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné.
 10. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2015 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.
 11. Návrh na zrušenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Úradu PSK.
 12. Návrh zmeny zástupcu PSK v Dozornej rade Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 9. zasadnutia (priamy link na body rokovania) sú

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Audiovizuálne záznamy zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva PSK bolo možné sledovať v daný deň v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.

 

Publikované: 30.01.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť