Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

15. zasadnutie (15. 12. 2015)

Program zasadnutia - 15. 12. 2015

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2016.
 4. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014.
 5. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
 6. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013.
 7. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
 8. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
 9. Rozdelenie zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014.
 10. Návrh Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.
 11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016.
 12. Informatívna správa o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 – 2020.
 13. Informácia o projekte FIRE3 (Financovanie inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti) predkladanom v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 19. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
 20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“.
 21. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“ v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením.
 22. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove“ (kód ITMS: 22130120103) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
 23. Schválenie financovania projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ v rámci Schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
 24. Rôzne.
 25. Interpelácie poslancov.
 26. Záver.

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 15. zasadnutia sú

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archívny záznam je dostupný na uvedenom odkaze:

dekoračný obrázokVideozáznam 15. zasadnutia ZPSK (15. 12. 2015 o 10.00) - Poslanci rozhodli o výške rozpočtu PSK na nasledujúci rok

Publikované: 17.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť