Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

14. zasadnutie (27. 10. 2015)

Program zasadnutia - 27. 10. 2015

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK - (ÚHK PSK)
 3. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK - (ÚHK PSK)
 4. Návrh na udelenie Cien PSK - (odbor organizačný)
 5. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015 - (odbor finančný)
 6. Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 1.  - (odbor finančný)
 7. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. (Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2015 schválená dňa 25. 8. 2015 uznesením č. 232/2015).
 8. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie - (odbor financií)
 9. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017  - (odbor školstva)
 10. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy, Komenského 16, Lipany - (odbor školstva)
 11. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školská jedáleň ako súčasť SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča - (odbor školstva)
 12. Návrh na menovanie riaditeľa Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach -  (odbor kultúry)
 13. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2015 – 2016 - (SÚC PSK)
 14. A) Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa - (odbor organizačný)
  B) Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa - (odbor organizačný)
 15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - (odbor organizačný)
 16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - (odbor organizačný)
 17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa - (odbor organizačný)
 18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa - (odbor organizačný)
 19. Nájom kancelárskych priestorov pre Zastúpenie PSK v Bruseli – prípad hodný osobitného zreteľa - (odbor organizačný)
 20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Oprava objektu knižnice Meštiackeho domu)v Spišskej Sobote“ (kód ITMS: 22130120102) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
 21. Rôzne
 22. Interpelácie poslancov
 23. Záver

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 14. zasadnutia sú

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.

Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Archívny záznam je dostupný na uvedenom odkaze:

dekoračný obrázokVideozáznam 14. zasadnutia ZPSK (27. 10. 2015 o 10.00) - Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 17.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť