Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

12. zasadnutie (25. 8. 2015)

Program zasadnutia - 25. 8. 2015

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2015.
 4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2015.
 5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2015.
 6. Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v PSK vykonanej NKÚ SR.
 7. A/ Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ – mesto Stará Ľubovňa a PSK.
  B/ Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ – mesto Snina a PSK.
  C/ Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie ku Spišskému hradu“ - mesto Spišské Podhradie a PSK.
  D/ Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie č. III/3615“ – obec Juskova Voľa a PSK.
 8. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
 9. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2014 a I. polrok 2015.
 10. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2014.
 11. Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - zadanie.
 12. Územná prognóza „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ - koncept.
 13. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2015/2016.
 14. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 15. Návrh na zrušenie Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku k 31. 12. 2015.
 16. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Stropkov.
 17. Návrh na odvolanie riaditeľky Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach.
 18. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK.
 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa.
 20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
 23. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
 24. Schválenie budúceho prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
 25. Rôzne.
 26. Interpelácie poslancov.
 27. Záver. 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 12. zasadnutia (priamy link na body rokovania) sú

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Audiovizuálne a videozáznamy zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva PSK bolo možné sledovať v daný deň v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV .

Publikované: 13.08.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť