Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

10. zasadnutie (21. 4. 2015)

Program zasadnutia - 21. 4. 2015

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2014.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2014.
 4. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou).
 5. Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“ – Mesto Vysoké Tatry a PSK.
 6. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
 7. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014.
 8. Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016.
 9. Program cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 – implementácia projektov v oblasti cestného hospodárstva.
 10. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Legnava.
 11. Zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska s Vihorlatským múzeom v Humennom.
 12. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2014.
 13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 17. Návrh na dofinancovanie projektu „Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky“ (projekt číslo WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu) pre subjekt v pôsobnosti PSK Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou z vlastných prostriedkov PSK.
 18. Informácia o zmene sídla Obchodnej akadémie v Bardejove.
 19. Rôzne.
 20. Interpelácie poslancov.
 21. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 10. zasadnutia (priamy link na body rokovania) sú

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Audiovizuálne záznamy zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva PSK bolo možné sledovať v daný deň v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV .

Publikované: 01.04.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť