Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

8. zasadnutie (9. 12. 2014)

9. decembra 2014 - 8. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2015.
 4. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017.
 5. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
 6. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
 7. Zmena právnej formy hospodárenia SŠ, Kollárova 10, Prešov.
 8. A/ Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní medzi EIB a PSK (rámcová úverová zmluva).
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Prešovským samosprávnym krajom na rok 2014.
 9. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
 10. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2015.
 11. Návrh na menovanie riaditeľa PUĽS.
 12. Návrh VZN PSK č. ../2014 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení.
 13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
 15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
 17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu „Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK“ (kód ITMS projektu: 21120120018) OPIS, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany z vlastných prostriedkov PSK.
 18. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení mžiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
 19. Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (kód ITMS: 22130120170) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov z vlastných prostriedkov PSK.
 20. Návrh zmluvy o dielo č. 15/2014/ARR pre spracovanie II. etapy Územného plánu PSK a posúdenia jeho vplyvu na životné prostredie.
 21. Rôzne.
 22. Interpelácie poslancov.
 23. Záver.

Materiály k bodom programu:

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

 

Publikované: 27.11.2014 / Aktualizované: 12.12.2016 HoreTlačiť