Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

7. zasadnutie (28. 10. 2014)

28. októbra 2014 - 7. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Vstup PSK do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra.
 4. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
 5. A/ Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.
  B/ Návrh na udelenie Cien PSK.
 6. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.
 7. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN PSK č. 30/2012.
 8. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Bardejov – časť Dlhá Lúka, Pánska 16.
 9. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
 10. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2014 – 2015.
 11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01a výzvy ROP-5.1-2013/01.
 12. Dohoda o spolupráci Via Carpatia.
 13. Návrh na zmenu v Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 14. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 88/2014 zo dňa 26. 8. 2014.
 15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 16. Zmena účelového určenia majetku.
 17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 19. Rôzne.
 20. Interpelácie poslancov.
 21. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Publikované: 20.10.2014 / Aktualizované: 12.12.2016 HoreTlačiť