Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

6. zasadnutie (26. 8. 2014)

26. augusta 2014 - 6. zasadnutie

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2014.
 4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2014.
 5. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
 6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
 7. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2014.
 8. Čerpanie návratných zdrojov financovania z Európskej investičnej banky – zámer.
 9. Informatívna správa o kontrolnej činnosti NKÚ SR.
 10. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16 v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov a obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov vrátane súčastí Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov a Školského internátu, SNP 16, Sabinov.
 11. Návrh VZN PSK č. .. /2014, ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom.
 12. Dohoda o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodina a PSK.
 13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2013 a I. polrok 2014.
 14. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2013.
 15. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 16. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 17. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Inovačného partnerského centra.
 18. Návrh zmeny zástupcu PSK v predstavenstve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.
 19. Návrh na zrušenie Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku k 31. 12. 2014.
 20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 514/2014 zo dňa 11. 6. 2013.
 23. Rôzne.
 24. Interpelácie poslancov.
 25. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Publikované: 13.08.2014 / Aktualizované: 12.12.2016 HoreTlačiť