Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

5. zasadnutie (24. 6. 2014)

24. júna 2014 - 5. zasadnutie

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2014.
 4. Voľba zástupcov PSK v dozorných radách zdravotníckych zariadení (neziskové organizácie, akciové spoločnosti).
 5. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
 6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.
 7. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 8. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2013.
 9. Informatívna správa o zrušení Regionálneho združenia LPSI PSK – CESTA, n. o.
 10. Návrh na odvolanie riaditeľa PUĽS.
 11. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 zo dňa 23. 8. 2011 – prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 zo dňa 9. 4. 2013 – prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Rôzne.
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

 

Publikované: 12.06.2014 / Aktualizované: 12.12.2016 HoreTlačiť