Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

4. zasadnutie (22. 4. 2014)

22. apríla 2014 - 4. zasadnutie Zastupiteľsva PSK

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2013.
 4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2013.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2013.
 5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
 6. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
 7. Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
 8. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2013, schválenie členského príspevku PSK na rok 2014.
 9. Informatívna správa o stave prípravy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) a stave prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) a Trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM).
 10. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 11. Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly NKÚ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
 12. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra PSK.
 17. Rôzne.
 18. Interpelácie poslancov.
 19. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

 

Publikované: 07.04.2014 / Aktualizované: 12.12.2016 HoreTlačiť