Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

3. zasadnutie (18. 2. 2014)

18. februára 2014 - 3. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2013.
 4. Voľba hlavného kontrolóra PSK.
 5. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti.
 6. Návrh na voľbu členov - neposlancov do komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK.
 7. Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK.
 8. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
 9. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 10. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015.
 11. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32 v Prešove.
 12. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.
 13. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013.
 14. Informácia o realizácii Programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ v rámci výkonu kompetencií PSK ako Správcu schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
 15. Schválenie predfinancovania a spolufinancovania projektu v rámci HU – SK – RO – UA ENPI CBC Programme 2007 - 2013 „Kozmický systém včasného varovania“.
 16. Návrh na menovanie riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni.
 17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP.
 18. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
 19. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 452/2013, 453/2013 z 12. 2. 2013 a č. 508/2013 z 11. 6. 2013.
 20. Rôzne.
 21. Interpelácie poslancov.
 22. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

 

Publikované: 12.02.2014 / Aktualizované: 12.12.2016 HoreTlačiť