Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

27. zasadnutie (15.10. 2013)

Program zasadnutia - 15. 10. 2013:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2013.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.
  A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2014 - 2016.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2014 - 2016.
 5. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011, VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6. 12. 2011 a VZN PSK č. 29/2012 zo dňa 11. 12. 2012.
 6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013.
 7. Návrh na udelenie Cien PSK.
 8. Návrh na obstaranie územnoplánovacích dokumentácií PSK.
 9. Návrh na spolufinancovanie technickej pomoci ELENA určenej na prípravu investičného programu „Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji“.
 10. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2013/2014.
 11. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Záver.

Materiály k bodom programu:

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Publikované: 02.10.2013 / Aktualizované: 09.09.2015 HoreTlačiť