Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

26. zasadnutie (27. 8. 2013)

Program zasadnutia - 27. 8. 2013:

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Návrh počtu volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených a lokalizácie sídel obvodných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2013.
  3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2013.
  5. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2012 a I. polrok 2013.
  6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013.
  7. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení (mimoriadna výzva).
  8. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2013.
  9. A/ Protest prokurátora č. Kd 95/13-6 zo dňa 14. 6. 2013. 
   B/ Návrh na zrušenie VZN PSK č. 1/2002 o používaní a ochrane symbolov PSK v znení Dodatku č. 1/2002. 
   C/ Návrh VZN PSK č. ../2013 o symboloch PSK a ich používaní.
  10. Schválenie podania návrhu na zastavenie exekúcie.
  11. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015.
  12. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
  13. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2012.
  14. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
  15. Informatívna správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska, schválenie členského príspevku PSK na rok 2013.
  16. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu.
  17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“ (kód ITMS: 22120120035) ROP, Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, kód výzvy: ROP – 2.1a-2009/01
  18. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku PSK.
  19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
  21. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
  22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 492/2013 zo dňa 9. 4. 2013.
  23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa
  24. Rôzne.
  25. Interpelácie poslancov.
  26. Záver.

Materiály k bodom programu:

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Publikované: 14.08.2013 / Aktualizované: 09.09.2015 HoreTlačiť