Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

25. zasadnutie (11. 6. 2013)

Program zasadnutia - 11. 6. 2013:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2013.
 4. Dodatok č. 10 k Zmluve o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018 uzavretej dňa 26. 3. 2009.
 5. Akčný plán k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2013 – 2014.
 6. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2012.
 7. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na území PSK na obdobie 2013 – 2015.
 8. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, ruší Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, zriaďuje Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné a zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné.
 9. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa ruší Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako samostatné školské zariadenie s právnou subjektivitou a zriaďuje Školské hospodárstvo, Cemjata 3, Prešov ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov.
 10. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
 11. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest v zimnom období 2012/2013.
 12. Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013; Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Gorlice – Jaslo – Bardejov – nadlimitné výdavky.
 13. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“ (DSS Giraltovce), kód ITMS: 22120120038, ROP, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
 14. Návrh na spolufinancovanie a predfinancovanie projektu Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky (Dziedzictwo archeologiczne regionów szansa na rozvój turystyki), č. projektu WTSL.02.01.00-18-250/10.
 15. Zmena účelového určenia majetku.
 16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 17. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 18. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
 19. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 20. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom PSK.
 21. Zmena právnej formy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 22. Návrh na menovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb vo Svidníku.
 23. Rôzne.
 24. Interpelácie poslancov.
 25. Záver.

Materiály k bodom programu:

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Publikované: 10.01.2013 / Aktualizované: 09.09.2015 HoreTlačiť