Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

22. zasadnutie (12. 2. 2013)

Program zasadnutia - 12. 2. 2013:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2012.
 4. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013.
 5. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 6. Informatívna správa o predbežnom vyčíslení zostatku finančných prostriedkov za rok 2012.
 7. Rozdelenie finančného príspevku na rok 2013 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.
 8. Správa o plnení úloh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území PSK za rok 2012.
 9. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - schválenie projektových žiadostí, výzva ROP-5.1-2012/01.
 10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave v PSK.
 11. Protokol o výsledku kontroly realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013.
 12. Správa o implementácii Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
 13. Návrh VZN PSK č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.
 14. Analýza stavu školstva v PSK.
 15. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 16. Informatívna správa o vyslovení nesúladu VZN PSK so zákonom.
 17. Určenie spôsobu hlasovania zástupcu PSK v orgánoch akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.
 18. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 97/2010 zo dňa 24. 8. 2010 – prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 22. Rôzne.
 23. Interpelácie poslancov.
 24. Záver.

Materiály k bodom programu:

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009

  

Publikované: 10.01.2013 / Aktualizované: 07.02.2013 HoreTlačiť