Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

21. zasadnutie (11. 12. 2012)

11. decembra 2012 o 10.00 hod.
malá zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3

Program zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 11. 12. 2012:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2013.
 4. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie I. – IX. 2012.
 5. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012.
  A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2013 – 2015. 
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2013 – 2015.
 6. Návrh VZN PSK č. ../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011 a VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6. 12. 2011.
 7. Návrh VZN PSK č. ../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 8. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2013.
 9. Návrh na založenie neziskovej organizácie PRO COMITATU.
 10. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 11. Schválenie združenej investície PSK s Mestom Prešov – vodárenská veža.
 12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - ul. Kuzmányho, Prešov.
  A/ Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
  B/ Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK zo dňa 19. 6. 2012 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 301/2012 zo dňa 14. 2. 2012 k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 215/2011 zo dňa 23. 8. 2011.
 16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – prevod úsekov pozemnej komunikácie I/74 v k. ú. Humenné.
 18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 19. Odvolanie a voľba člena komisie správy majetku – neposlanca zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.
 20. Zmena názvu Šarišskej galérie v Prešove.
 21. Rôzne.
 22. Interpelácie poslancov.
 23. Záver.

Materiály k bodom programu:

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009

 

Publikované: 28.11.2012 / Aktualizované: 11.12.2012 HoreTlačiť