Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

20. zasadnutie (23. 10. 2012)

Program zasadnutia Zastupiteľstva PSK - 23. októbra 2012:

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
  2.  Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
  3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2012
  4. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012
  5. Návrh na udelenie Cien PSK
  6. Komplexná príprava zimnej údržby ciest v sezóne 2012/2013 na území PSK
  7. Návrh na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu PSK v zmysle zákona NR SR č. 91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu z 3. marca 2010 v znení neskorších predpisov
  8. Informatívna správa zo všetkých zahraničných služobných ciest platených z rozpočtu PSK za rok 2011 a I. polrok 2012
  9. Návrh na menovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Humennom
  10. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
  11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa
  12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa
  13. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK
  14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
  15. Rôzne
  16. Interpelácie poslancov
  17. Záver

Materiály k bodom programu:

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009

 

Publikované: 09.10.2012 / Aktualizované: 16.01.2023 HoreTlačiť