Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

18. zasadnutie (19. 6. 2012)

18. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
sa  uskutoční dňa 19. júna 2012 o 10.00 hod. v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Nám. mieru č. 3.

Program zasadnutia Zastupiteľstva PSK:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Návrh náhradníka na uprázdnený mandát poslanca.
 3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2012.
 5. Zrušenie NEFO fondu PSK, n. f., Prešov.
 6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012.
 7. Hospodárenie miest, obcí a VÚC.
 8. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení (Výzva Zastupiteľstva PSK č. 1/2012).
 9. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovým právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch.
 10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárnosti s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy,organizácií a občanov v Divadle Jonáša Záborského.
 11. Návrh VZN PSK č. ../2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 12. Finančné zabezpečenie zálohových platieb Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 – 2013.
 13. Aktualizácia návrhu projektových žiadostí predkladaných v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 4.1d) neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov.
 14. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 15. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2011.
 16. Schválenie člena správnej rady za PSK v záujmovom združení právnických osôb „Energetický klaster Prešovského kraja“.
 17. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Energetická hospodárnosť, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia stavieb na SOŠ, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa“ (kód ITMS: 22110121428) ROP, Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, Kód výzvy: ROP – 1.1-2009/01.
 19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 22. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 23. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 175/2011 zo dňa 19. 4. 2011 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
 24. Rôzne.
 25. Interpelácie poslancov.
 26. Záver.

Materiály k bodom programu

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009

Publikované: 15.12.2011 / Aktualizované: 27.06.2012 HoreTlačiť