Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

17. zasadnutie (17. 4. 2012)

Program zasadnutia - 17. apríla 2012:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2011.
 4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2011.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2011.
 5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012.
 6. Návrh VZN PSK č. ../2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.
 7. Návrh Akčného plánu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na rok 2012.
 8. Informatívna správa o projekte Inovačné partnerské centrum.
 9. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 10. Nakladanie akciovej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom PSK.
 11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 12. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zrušenie predkupného práva pre PSK.
 14. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
 15. Vstup do záujmového združenia právnických osôb s názvom „Energetický klaster Prešovského kraja“.
 16. Operačný program Informatizácia spoločnosti, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií – schválenie projektovej žiadosti.
 17. Rôzne.
 18. Interpelácie poslancov.
 19. Záver.

Materiály k bodom programu

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009

Publikované: 15.12.2011 / Aktualizované: 27.06.2012 HoreTlačiť