Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

16. zasadnutie (14. 2. 2012)

Program 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2011.
 4. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012.
 5. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 6. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1d neinvestičné projekty (rozvojové dokumenty regiónov) –  schválenie projektových žiadostí.
 7. Program cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007 - 2013, aktualizovaný Strešný projekt a Infobod PSK.
 8. Dohoda o partnerstve pre Dohovor primátorov a starostov v Prešovskom kraji.
 9. Rozdelenie finančného príspevku na rok 2012 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.
 10. Založenie Krajského autistického centra Prešov, n. o.
 11. VZN PSK č. 15/2008 - výzva Zastupiteľstva PSK.
 12. Schválenie prebytočnosti hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je vyššia ako 35 000,- €.
 13. Odvolanie a voľba členov komisií – neposlancov zriadených pri Zastupiteľstve PSK.
 14. Menovanie zástupcov PSK v orgánoch novovznikajúcej akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.
 15. Schválenie spolufinancovania a predfinancovania projektu "Ochrana kultúrneho dedičstva pieninsko-spišského pohraničia" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL/SK 2007 - 2013 pre Ľubovnianske múzeum – hrad.
 16. Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb" (kód ITMS: 22120120037) ROP, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych
  služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
 17. Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Obnova, prístavba a nadstavba – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove" (kód ITMS: 22110120632) ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
 18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – vrátenie časti plnenia z kúpnej zmluvy.
 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 22. Nakladanie akciovej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností  Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, n. o.).
 23. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 24. Rôzne.
 25. Interpelácie poslancov.
 26. Záver.

 

Materiály k bodom programu

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009.

Publikované: 15.12.2011 / Aktualizované: 13.02.2012 HoreTlačiť