Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

15. zasadnutie (6. 12. 2011)

 

Dňa  6. decembra 2011 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutočnilo

15. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2012.
 4. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2012 – 2014. 
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2012 – 2014.
 5. Návrh VZN PSK č. .. /2011, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území PSK.
 6. Návrh VZN PSK č. .. /2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011.
 7. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011.
 8. Splynutie akciových spoločností a zmena právnych foriem prevádzkovateľov nemocníc s majetkovou účasťou PSK.
 9. Návrh na udelenie Cien PSK.
 10. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2012.
 11. Návrh na menovanie riaditeľa ZSS Tovarné.
 12. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Ličartovce.
 13. Návrh na menovanie riaditeľa Šarišskej galérie v Prešove.
 14. Návrh na menovanie riaditeľa Hvezdárne a planetária v Prešove.
 15. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 16. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 19. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 20. Rôzne.
 21. Interpelácie poslancov.
 22. Záver.

 

Materiály k bodom programu

 • Kliknite na elektronické zastupiteľstvo  eZastupiteľstvo PSK. Od 18. februára 2011 sú stránky eZastupiteľstva PSK samostatným webovým sídlom v pilotnej prevádzke. 

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009.

 

Publikované: 29.11.2011 / Aktualizované: 29.11.2011 HoreTlačiť