Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

13. zasadnutie (23. 8. 2011)

 

Dňa  23. augusta 2011 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutočnilo

13. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2011.
 4. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2010 a I. polrok 2011.
 5. Informatívna správa o projekte „Spišský Jeruzalem“ a schválenie vstupu PSK do Združenia právnických osôb pre realizáciu Urbanisticko-architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem.
 6. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2010.
 7. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2011.
 8. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011.
 9. Prolongácia úverovej linky Dexia Komunál eurofondy úveru.
 10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne. 3
 11. Informatívna správa o zrušení Vojenského obvodu (VO) Javorina a jeho vplyv na Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Prešovského kraja.
 12. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 13. Návrh na menovanie riaditeľa ZSS Tovarné.
 14. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Batizovce.
 15. Návrh racionalizačných opatrení v oblasti kultúry.
 16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 154/2011 zo dňa 22. 2. 2011.
 17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 20. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 21. Rôzne.
 22. Interpelácie poslancov.
 23. Záver.

 

 

Materiály k bodom programu

- kliknite na elektronické zastupiteľstvo  eZastupiteľstvo PSK. Od 18. februára 2011 sú stránky eZastupiteľstva PSK samostatným webovým sídlom v pilotnej prevádzke. 

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 budú doplnené v eZastupiteľstve do 30. júna 2011 (dovtedy sú dostupné na pôvodnej stránke). Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009.

 

Publikované: 15.08.2011 / Aktualizované: 26.09.2011 HoreTlačiť