Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

12. zasadnutie (21. 6. 2011)

Dňa 21. júna 2011 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

12. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

Program:

 1.  Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2011.
 4. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011.
 5. Implementácia projektu „Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica“.
 6. Havarijné úseky ciest II. a III. triedy po zimnom období 2010 – 2011 – súhlas na začatie verejného obstarávania.
 7. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 171/2011 zo dňa 19. 4. 2011 k nadobudnutiu hnuteľného majetku do vlastníctva PSK.
 8. Návrh na schválenie spolufinancovania a prefinancovania projektu „Spoločne...“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 pre Školu v prírode Detský raj, Tatranská Lesná.
 9. Návrh na schválenie spolufinancovania a prefinancovania projektu „Rozširujme škálu možností spolupráce“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 pre Podduklianske osvetové stredisko, Svidník.
 10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“ (kód ITMS:22120120037) ROP, Opatrenie
  2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (stavebný dozor).
 11. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom z príspevkových
  na rozpočtové organizácie.
 12. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 13. Informatívna správa o stave zdravotníctva v PSK.
 14. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na II. polrok 2011.
 15. Informácia o Zmluve o poskytnutí služby na elektronické verejné obstarávanie.
 16. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 17. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – vrátenie plnenia zo zrušenej kúpnej zmluvy.
 20. Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 21. Návrh na menovanie riaditeľa Ľubovnianskeho múzea – hrad Stará Ľubovňa.
 22. Rôzne.
 23. Interpelácie poslancov.
 24. Záver.  

MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Materiály k bodom programu

- kliknite na elektronické zastupiteľstvo  eZastupiteľstvo PSK. Od 18. februára 2011 sú stránky eZastupiteľstva PSK samostatným webovým sídlom v pilotnej prevádzke. 

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 budú doplnené v eZastupiteľstve do 30. júna 2011 (dovtedy sú dostupné na pôvodnej stránke). Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009.

Publikované: 07.06.2011 / Aktualizované: 09.06.2011 HoreTlačiť