Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

11. zasadnutie (19. 4. 2011)

Dňa 19. apríla 2011 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

11. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2010.
 4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2010.
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2010.
 5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011.
 6. Správa NKÚ SR o výsledkoch kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia v programovacom období 2007 – 2013 v Gymnáziu Poprad a v Gymnáziu Svidník.
 7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
 8. Návrh na schválenie projektového zámeru na predloženie žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v rámci Operačného programu Životné prostredie na projekt: „Vykurovanie, ohrev TUV a ohrev bazénovej vody tepelnými čerpadlami v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“.
 9. Návrh na schválenie spolufinancovania a predfinancovania projektu „Karpatské centrá edukačných aktivít“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 pre Gymnázium Snina.
 10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Spojená škola Tarasa Ševčenka – obnova stavby“ (kód ITMS: 22110120624) ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
 11. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2010.
 12. Informatívna správa o dopadoch zmien legislatívy v sociálnej oblasti v podmienkach PSK.
 13. Nadobudnutie hnuteľného majetku do vlastníctva PSK.
 14. Návrh na úpravu odmien podpredsedov PSK.
 15. Návrh na odvolanie a voľbu člena komisie dopravy – neposlanca.
 16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku.
 17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 431/2008 zo dňa 4. 11. 2008.
 20. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 452/2008 zo dňa 16. 12. 2008.
 21. Rôzne.
 22. Interpelácie poslancov.
 23. Záver

 

Materiály k bodom programu

- kliknite na elektronické zastupiteľstvo  eZastupiteľstvo PSK. Od 18. februára 2011 sú stránky eZastupiteľstva PSK samostatným webovým sídlom v pilotnej prevádzke. 

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 budú doplnené v eZastupiteľstve do 30. júna 2011 (dovtedy sú dostupné na pôvodnej stránke). Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009.

Publikované: 13.04.2011 / Aktualizované: 18.04.2011 HoreTlačiť