Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

10. zasadnutie (22. 2. 2011)

 

Dňa 22. februára 2011 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

10. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2010.
 4. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011.
 5. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 6. Návrh VZN PSK č. ../2011,ktorým sa mení VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.
 7. Návrh VZN PSK č. ../2011,ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.
 8. Návrh racionalizácie a zmien v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 9. Protest prokurátora proti VZN PSK č. 16/2009 o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti.
 10. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2011 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.
 11. Rómsky vzdelávací fond „Cesta k lepšiemu vzdelávaniu“ – schválenie projektového zámeru.
 12. Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku.
 14. Nadobudnutie hnuteľného majetku do majetku PSK.
 15. Návrh na úpravu pracovného úväzku podpredsedu PSK a odmien podpredsedov PSK.
 16. Dodatok č. 3, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov v znení dodatku č. 1 a č. 2.
 17. Návrh na odvolanie riaditeľa Šarišského osvetového strediska v Prešove.
 18. Rôzne.
 19. Interpelácie poslancov.
 20. Záver.

 

Materiály k bodom programu

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Publikované: 15.02.2011 / Aktualizované: 13.04.2011 HoreTlačiť