Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

9. zasadnutie (7. 12. 2010)

Dňa 07. decembra 2010 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

9. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2011.  
 4. A/ Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.
  B/ Návrh na udelenie Cien PSK.
 5. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2010.
 6. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území PSK.
 7. Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 8. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.
 9. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
 10. Správa o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015.
 11. Informatívna správa o záujmovom združení právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu pre oblasť Vysokých Tatier“.
 12. Návrh na zlúčenie dvoch príspevkových organizácií v oblasti kultúry.
 13. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na I. polrok 2011.
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 15. A/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 
  B/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
  C/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Rôzne.
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Záver.

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 24.11.2010 / Aktualizované: 15.12.2010 HoreTlačiť