Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

9. zasadnutie (22. 10. 2018)

9. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 22. 10. 2018

Dátum a miesto konania

22. október 2018 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF  Program zasadnutia na stiahnutie - PDF (25,65 kB)

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2.  Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3.  Návrh na udelenie Cien PSK.
 4.  Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018. 
 5.  A/ Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 65/2018 – Výzva č. 2 pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“  – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK.
  B/ Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 65/2018 - Výzva č. 2 pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ - Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi. 
 6. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach na PSK oblasť- sociálne služby pre seniorov. 
 7. Návrh na menovanie riaditeľa Senior domu Svida vo Svidníku. 
 8. Návrh na menovanie riaditeľky Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove.
 9. Správa o technickom stave budov a ich materiálnom vybavení, v ktorých poskytuje PSK sociálne služby s uvedením objemu finančných prostriedkov na modernizáciu.
 10. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na roky 2019 – 2020.
 11. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 13. Informatívna správa o stave prebiehajúcich investícií v objektoch
  a) Šarišská galéria v Prešove,
  b) Hvezdáreň a planetárium v Prešove.
 14. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2018/2019.
 15.  Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 
 16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 601/2017 zo dňa 16. 10. 2017 v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. 
 17. Rôzne. 
 18. Interpelácie poslancov.
 19. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 26.02.2018 / Aktualizované: 03.12.2018 HoreTlačiť