Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

7. zasadnutie (27.8.2018)

7. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 27. august 2018

Dátum a miesto konania

27. august 2018 (pondelok) o 10.00 hod. veľká zasadačka Úradu PSK, Nám. mieru č. 2, Prešov

formát PDF Program zasadnutia na stiahnutie - PDF (25,68 kB)

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2018
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2018
 5. Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018
 6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018
 7. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
 8. A/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ - a. Podpora pútnických miest v PSK
  B/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ - a. Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi
 9. Návrh na schválenie investičného zámeru „Štadión – Futbal Tatran Aréna“
 10. Prerokovanie petície Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28 Bardejov
 11. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov
 12. Výročná správa ARR PSK za rok 2017
 13. Zriadenie Regionálnej knižnice v Levoči
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
 15. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 16. Návrh na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39
 17. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci implementovaného projektu „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – a. zníženie energetickej náročnosti“
 18. Návrh na vymenovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb
 19. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22.  Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 26.02.2018 / Aktualizované: 04.09.2018 HoreTlačiť