Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

6. zasadnutie (25.6.2018)

6. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 25. jún 2018

Dátum a miesto konania

25. júna 2018 (pondelok) o 10.00 hod. veľká zasadačka Úradu PSK, Nám. mieru č. 2, Prešov

formát PDF Program zasadnutia na stiahnutie - PDF (24,45 kB)

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2018.
 4. Správa Výboru pre audit PSK.
 5. Úprava rozpočtu PSK č. 2/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018.
 6. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 – Výzva PSK pre rok 2018.
 7. Rozvojový program verejných prác PSK na roky 2019 – 2021.
 8. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2017.
 9. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Spojená škola, Kollárova 10, Prešov vrátane jej organizačných zložiek a jej súčastí a zriaďuje Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov vrátane jej súčastí.
 10. Investičný zámer IROP – III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) – základné princípy spoločného postupu investičnej prípravy s mestom Prešov.
 11. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu „Vesmír na dlani“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko.
 12. Vzdanie sa funkcie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
 13. Návrh na menovanie riaditeľa Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach.
 14. Nominácie do orgánov spoločností založených PSK.
 15. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrh na dofinancovanie investičných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“.
 17. Rôzne.
 18. Interpelácie poslancov.
 19. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

Materiály budú dostupné až po skončení zasadnutia.

 

Publikované: 26.02.2018 / Aktualizované: 17.08.2018 HoreTlačiť