Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

4. zasadnutie (23.4.2018)

4. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 23. apríl 2018

Dátum a miesto konania

23. apríl 2018 (pondelok) o 10.00 hod. - veľká zasadačka Úradu PSK na 2. podlaží, Námestie mieru č. 2 v Prešove.

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh novely Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
 4. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 5. Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra PSK.
 6. Informatívna správa o priebežnej realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.
 7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.
 8. Informatívna správa o Iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
 9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2017.
 10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 11. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 13. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22. 8. 2017 – prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“.
 16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Stakčín – Areál SÚC PSK, SNP 640/81 - zníženie energetickej náročnosti“.
 17. Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o poverení ich vedením.
 18. Návrh na odvolanie riaditeľov ZSS a informácia o poverení vybratých zamestnancov vedením týchto zariadení.
 19. Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK.
 20. Zmeny v orgánoch Prešovského zdravotníctva, a. s..
 21. Rôzne.
 22. Interpelácie poslancov.
 23. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose a zasadnutie si môžete pozrieť aj zo záznamu. 

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

 

 

Publikované: 26.02.2018 / Aktualizované: 15.06.2018 HoreTlačiť