Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

3. zasadnutie (5.3.2018)

3. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 5. marec 2018

Dátum a miesto konania

5. marec 2018 (pondelok) o 10.00 hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru mieru č. 3

formát PDF Program zasadnutia na stiahnutie - PDF (38,48 kB)

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2017.
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2017.
 5. Návrh na zmeny členov Správnej rady a nominantov na členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
 6. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018.
 7. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 8. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov.
 9. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - návrh na dofinancovanie nadlimitných  výdavkov v rámci projektov.
 10. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie financovania realizácie projektu.
 11. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017.
 12. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2018 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
 13. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
 14. Výzva Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.
 15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 476/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
 16. Informatívna správa o pripravenosti budovania Kreatívneho centra v Prešove v zmysle IROP 2014 – 2020.
 17. Rôzne.
 18. Interpelácie poslancov.
 19. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania xx. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja NEBUDE možné sledovať v priamom prenose z technických príčin. Zasadnutie si budete môcť pozrieť až zo záznamu

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 26.02.2018 / Aktualizované: 22.05.2018 HoreTlačiť