Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. zasadnutie (10.12.2018)

10. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 10. decembra 2018

Dátum a miesto konania

10. decembra 2018 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program zasadnutia na stiahnutie - PDF (26,02 kB)

Program zasadnutia

Posledná aktualizácia programu: 7.12.2018 9:00

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2019. 1
4. Výzva pre región. 1
5. Účasť PSK ako partnera v pokračovaní projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. 1
6. Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018. 1
7.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2019 – 2021. 2
7.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2019 – 2021. 1
8.A Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 1
8.B Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 1
9.A Schválenie návratnej finančnej pôžičky od Ministerstva financií SR. 1
9.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu návratnej finančnej pôžičky od Ministerstva financií SR. 1
10. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 1
11. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014, VZN PSK č. 50/2015 a VZN PSK č. 63/2018. 2
12. Návrh na zriadenie Nadácie PSK pre podporu rodiny. 1
13. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2019. 1
14. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. 1
15. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 1
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“. 1
17.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 3
19. Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku. 2
20. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 567/2017 zo dňa 22. 8. 2017. 1
21.A Rôzne: Protest prokurátora proti VZN PSK č. 66/2018 1
21.B Rôzne: Návrh na odvolanie a voľbu člena-neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania xx. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

 

Publikované: 26.02.2018 / Aktualizované: 25.01.2019 HoreTlačiť