Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rokovací poriadok zastupiteľstva

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Formát PDF Rokovací poriadok na stiahnutie - formát PDF (58,73 kB)

Rokovací poriadok obsahuje tieto články:

 1. Úvodné ustanovenie
 2. Základné úlohy zastupiteľstva
 3. Príprava rokovania zastupiteľstva
 4. Zvolanie zasadnutí a návrh programu zastupiteľstva
 5. Zasadací poriadok
 6. Rokovanie zastupiteľstva
 7. Príprava a schvaľovanie uznesení zastupiteľstva
 8. Zabezpečenie a kontrola uznesení zastupiteľstva
 9. Interpelácie poslancov
 10. Organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva
 11. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

I. Úvodné ustanovenie

 

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len ,,zastupiteľstvo“) upravuje spôsob prípravy, zvolávanie, rokovanie, uznášanie sa zastupiteľstva a kontrolu plnenia jeho uznesení.

 

II. Základné úlohy zastupiteľstva

 

1. Zastupiteľstvu patrí pôsobnosť určená zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení.

2. Ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva zvolá predseda zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak predseda nezvolá ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva, rokovanie sa uskutoční v 30. pracovný deň od vykonania volieb.

Ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva sa riadi týmto programom:

 

 • hymna
 • otvorenie ustanovujúceho rokovania zastupiteľstva,
 • oboznámenie s výsledkami volieb,
 • zloženie sľubu predsedu,
 • zloženie sľubu poslancov,
 • príhovor novozvoleného predsedu.

 

Ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva otvorí a vedie až do zloženia sľubu novozvoleného predsedu doterajší predseda.

 

 

Publikované: 31.03.2009 / Aktualizované: 04.10.2018 HoreTlačiť