Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

11. zasadnutie Komisie územného plánovania ochrany a tvorby životného prostredia

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 13. 02. 2020 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Informácia o stave rozpracovanosti „Štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina“
 4. Návrh harmonogramu zasadnutí Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia
 5. Rôzne
 6. Záver

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD.,  v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 06.02.2020 / Aktualizované: 28.05.2020 HoreTlačiť