Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie územného plánovania a životného prostredia (24.05.2018)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 24. 05. 2018 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, malá zasadacia miestnosť na 2. podlaží

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Návrh harmonogramu zasadnutí komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP
 4. Informatívna správa o investičných zámeroch v Prešovskom kraji, ktoré boli predložené na posúdenie PSK ako dotknutému orgánu, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 01/2017 - 05/2018
 5. Informácia o aktuálnom stave cyklodopravy v Prešovskom kraji
 6. Rôzne
 7. Záver

 

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 18.05.2018 / Aktualizované: 25.05.2018 HoreTlačiť