Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

1. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (19.03.2018)

Pozvánka na riadne zasadnutie   

Termín zasadnutia: 19. marec 2018 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa  
  A.  Prevod majetku - úsek časti pozemnej komunikácie a pozemkov pod úsekom pozemnej komunikácie v k. ú. Hrabské z výlučného vlastníctva predávajúcich - Obec Hrabské a Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hrabské do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok zveruje do správy - Správy a údržby ciest PSK.
 3. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
  A.  Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – historických budov a pozemkov v k. ú. Prešov spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  B. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – školské zariadenie – internát v k.ú. Levoča v správe Úradu PSK.
 4. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
  A.   Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Slovenská Ves v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva kupujúceho - Obec Slovenská Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  B.  Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Milpoš vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK za pozemok vo vlastníctve Obce Milpoš bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  C. Prevod pozemku v správe Gymnázia Poprad v k.ú. Spišská Sobota do vlastníctva kupujúceho – Ing. Gabriel Molitor, Donská 4090/40, Poprad, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  D. Prevod pozemku v správe Gymnázia Stará Ľubovňa v k.ú. Stará Ľubovňa do vlastníctva kupujúceho – Naše finančné družstvo, 17. Novembra 4, Stará Ľubovňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  E.  Prevod nehnuteľného majetku – internátu a pozemkov v k.ú. Levoča v správe Úradu PSK do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi - Biskupstvo Spišské Podhradie z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  F. Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, pozemku (miestnej komunikácie) v k.ú. Stará Ľubovňa v správe Domova pre seniorov v Starej Ľubovni do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 5. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  
  A.  Nájom časti pozemku v k. ú. Orkucany v správe Úradu PSK do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa (cyklotrasa). 
  B.  Nájom cestného priepustu v k. ú. Pečovská Nová Ves v správe SÚC PSK do nájmu nájomcu – Obec Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 6. Návrhy na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK
  A. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22.08.2017  (Zámena nehnuteľného majetku - pozemok v k.ú. Spišská Sobota v správe Gymnázia v Poprade za pozemky v k.ú. Poprad a v k.ú. Spišská Sobota medzi Prešovským samosprávnym krajom a Jozefom Graciakom bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa).
 7. Návrhy na zriadenie vecného bremena
  A. Zriadenie odplatného vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Kapušany v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - Obec Kapušany v súvislosti s realizáciou stavby - „ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba“.
  B. Zriadenie odplatného vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Slovenská Kajňa v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena - JAKOR s.r.o. v súvislosti s realizáciou stavby - “Vodovodná prípojka Slovenská Kajňa - Domaša lokalita Dobrá - RZ ZELENÁ LAGÚNA“.
  C. Zriadenie vecného bremena (in rem) na pozemku vo vlastníctve povinného - PSK v k. ú Spišská Stará Ves, práva prechodu a prejazdu v prospech oprávneného – vlastníka parcely C KN parc.č. 224.
  D. Zriadenie vecného bremena -  práva prechodu a prejazdu na pozemku vo vlastníctve povinného - PSK v k. ú. Orkucany v prospech oprávneného – Peter Miščík a Ľubomíra Miščíková. 
 8. Návrhy na zmenu uznesení Komisie správy majetku pri ZPSK
  A. Návrh na zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri ZPSK č. 4/2010 zo dňa 27.05.2010, v bode II.A.6 v znení  uznesenia č. 3/2014 zo dňa 05.08.2014, v bode II.A.6 a uznesenia č. 10/2015 zo dňa 28.07.2017, v bode II.B.1 (Zriadenie vecného bremena na pozemku v správe PASA Prešov v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s.).
  B.  Návrh na zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri ZPSK č. 4/2010 zo dňa 27.05.2010, v bode II.A.7 v znení uznesenia č. 3/2014 zo dňa 05.08.2014, v bode II.A.7 a uznesenia 10/2015 zo dňa 28.07.2017, v bode II.B.2 (Zriadenie vecného bremena na pozemkoch okolo budovy sídla PSK v správe Úradu PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s.).
 9. Rôzne
 10. Záver

  MUDr. Patrik Mihaľ, v.r.
  predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

  Ing. Vladimír  Vaľa, v. r.   
  sekretár Komisie správy majetku  pri Zastupiteľstve PSK

 

Publikované: 12.03.2018 / Aktualizované: 03.05.2019 HoreTlačiť