Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie Komisie správy majetku pri Z PSK (30.04.2018)

Pozvánka na riadne zasadnutie

Termín zasadnutia: 30. apríl 2018 o 13.00 hod.

Miesto konania: budova Úradu PSK, malá zasadačka - 2. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa 
  A. Kúpa novovytvorených pozemkov v k. ú. Kobyly z vlastníctva predávajúceho - Obec Kobyly do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok zveruje do správy – Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
  B. Kúpa pozemkov v k. ú. Kolbovce z vlastníctva predávajúceho - Obec Kolbovce do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok zveruje do správy – Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
 3. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
  A. Zámena nehnuteľného majetku - pozemok v k. ú. Hencovce v správe Správy a údržby ciest PSK za pozemky v k. ú. Hencovce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Hencovce bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  B. Prevod častí pozemnej komunikácie v k. ú. Bardejov v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúcich – Slovenská správa ciest a Mesto Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  C. Zámena nehnuteľného majetku - pozemku v k. ú. Nižná Šebastová vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK za pozemky vo vlastníctve Mesta Prešov bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 4. Rôzne
  A. Dohoda o spoločnom postupe a jednotlivých právach a povinnostiach za účelom zabezpečenia rekonštrukcie cesty III/3440 a jej styku s miestnymi komunikáciami v katastrálnom území Prešov a Solivar medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Prešov.
 5. Záver

 

MUDr. Patrik Mihaľ, v.r.
predseda Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

 

 

 

Publikované: 16.04.2018 / Aktualizované: 03.05.2019 HoreTlačiť